Arbeidspakker

WP1 Prosjektledelse og kvalitetssikring
I denne arbeidspakken inngår både prosjektledelse, kvalitetssikring, kontakt og koordinering med kommunene.

WP2 Konseptuell pilot
I denne arbeidspakken inngår begrepsmessige drøftinger som har betydning for vår kunnskap om de faktiske forholdene i et mindre utvalg kommuner. Videre er den konseptuelle piloten en mulighet for helsesøstre, lærere, rektorer og kommunale ledere til å gi innspill og forklaringer som får betydning for utformingen av det faktiske tiltaket i alle kommuner. Et annet mål med denne arbeidspakken er å identifisere og registrere kritiske faser og gjennomføre nødvendige risikovurderingene.

WP3 Dokumentstudien
I denne arbeidspakken vil vi skaffe oss oversikt over, samle inn og gjennomgå dokumenter som er sentrale for vår forståelse om hvordan kommunene arbeider med å fremme et godt fysisk og psykososialt miljø i skolen. I denne pakken inngår også innsamling av referater fra samhandlingsmøter og planer som utarbeides som en del av tiltaket. Møtereferatene og de konkretiserte planene for samhandling vil være sentrale data i vår analyse av mulige modeller for systemrettet og strukturert samhandling mellom skolehelsetjeneste og skole.

WP4 Indikatorutvikling
I denne arbeidspakken vil vi utvikle en deskriptiv indeks som kan brukes som indikatormål på grad av samhandling mellom ulike aktører som er involvert. Videre vil vi utvikle spørsmål som skal benyttes lokalt i Elevundersøkelsen og Lærerundersøkelsen. Dette gjelde spørsmål knyttet til skolehelsetjenesten, og spørsmål som i større grad måler fysisk og psykisk helse, samt fravær.

WP5 Registerstudie
I denne arbeidspakken vil vi se om kommuner som har hatt en stor økning i antall helsesøstre også ser forbedringer i indikatorer på læringsmiljø og læringsutbytte. Til denne analysen vil vi benytte registerdata på antall årsverk med helsesøstre i kommunene, og relatere dette til resultater på elevundersøkelsen og nasjonale prøver.

WP6 Konferanse og arbeidsseminar helsesøstre
Alle helsesøstre i intervensjonskommunene vil bli invitert til en to dagers konferanse høsten 2017 i Oslo. Formålet med konferansen vil være å introdusere skolehelsesøstrene til prosjektet og gjennomgå de ulike elementene som skal gjennomføres ved skolene. En del av konferansen vil brukes til å presentere den nye faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. I tillegg skolehelsesøstrene, vil også representanter fra utvalgte skoleledere, kommuner og andre tjenester bli invitert for å diskutere mulige utfordringer og erfaringer med tverrfaglige samhandling innenfor en skole.
Høsten 2018 vil det være et en-dags arbeidsseminar for alle skolehelsesøstrene som har vært involvert i prosjektet. Formålet er å utveksle positive og negative erfaringer med tanke på eventuelle justeringer og/eller konkretiseringer for programmet. Tilbakemeldingene fra skolehelsesøstrene vil også inngå i det kvalitative datagrunnlaget i prosjektet. Det vil også bli presentert foreløpig funn fra forskningsprosjektet under arbeidsseminaret.

WP Kvantitativ effektstudie
Denne arbeidspakken omhandler selve effektstudien og består av analyser av brukerundersøkelsene, de utviklede indikatorene, samt elevenes resultater på nasjonale prøver.

WP8 Feltarbeid i deltakerkommuner
Denne arbeidspakken er spesielt rettet inn mot studiet av implementering og implementeringskvalitet i tiltaket. Hensikten med forsøket, operasjonalisert til skolenivå, er å sammenligne skolenes erfaringer avhengig av om de inngår i den systemrettede og strukturerte samhandlingen med skolehelsetjenesten eller ikke. Formålet med feltarbeidet er derfor å samle informasjon om lokal planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av tiltaket fra ledernivå i de utvalgte tiltakskommunene og fra leder- og lærernivå i et tilhørende utvalg tiltaksskoler, og om skolelederes og læreres erfaring med helsefremmende arbeid og samarbeid med skolehelsetjenesten for elever på 5. – 7. trinn ved et utvalg kontrollskoler. Vårt design for feltarbeidet tilrettelegger for sammenligning mellom deltakerkommuner, mellom tiltaksskoler innenfor samme kommune, og mellom tiltaksskoler og kontrollskoler både innenfor og på tvers av deltakerkommuner på to tidspunkt i gjennomføringen av forsøket.

WP9 Formidling
I denne arbeidspakken inngår formidlingsvirksomhet knyttet til prosjektet. Formidling vil foregå kontinuerlig og på flere nivå. Dette inkluderer blant annet kommunikasjon mellom forskerne og de deltakende kommunene, opprettelse av hjemmeside, modellutvikling og rapportering fra prosjektet.

© 2017 NIFU