Bakgrunn

Med utgangspunkt i blant annet Stortingsmeldingen Tid til læring (Meld. St. nr. 19, 2009-2010) ønsker utdanningsmyndighetene mer kunnskap om hvordan flerfaglig kompetanse i skolen kan benyttes på best mulig måte. På bakgrunn av dette fikk Arbeidsforskningsinstituttet i oppdrag å utvikle et kunnskapsgrunnlag for hvordan flerfaglig kompetanse kan benyttes, samt å utvikle testbare modeller for hvordan et slikt tverrfaglig samarbeid kan se ut. For å videre teste ut disse modellene lyste Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet våren 2016 ut midler til gjennomføring av faktiske effektstudier i skolen. Et overordnet mål var at prosjektene skal undersøke hvilken effekt utvalgte tiltak har for elevenes læringsmiljø og læringsutbytte for elevene på 5. – 7. trinn.

Det overordnede målet med oppdraget til Arbeidsforskningsinstituttet  (2014-2015) var å skaffe et kunnskapsgrunnlag for hvordan flerfaglig kompetanse i skolen kan benyttes på best mulig måte. FoU-oppdraget skulle danne grunnlag for fremtidige effektstudier ved at det ble identifisert en eller flere (testbare) modeller for bruk av flerfaglig kompetanse i skolen. Mer spesifikt skulle FoU-prosjektet legge grunnlaget for design av effektstudier for å undersøke hvilken effekt flerfaglig kompetanse kan ha for læringsmiljø og læringsutbytte. Man var blant annet interessert i hvordan dette kunne bidra til bedre oppfølging av utsatte elevgrupper, og om flerfaglighet kunne påvirke lærerens tidsbruk på en positiv måte.

Delrapporten presenterer resultatet av et litteratursøk med særlig fokus på forskning og erfaringer knyttet til bruk av ulike yrkesgrupper i skolen og skolens umiddelbare omgivelser. Rapporten omtaler utvalgt forskning og gir eksempler på aktuelle prosjekter som hovedsakelig baserer seg på norske og nordiske erfaringer. Avslutningsvis oppsummerer kunnskapsoversikten hvilke dimensjoner som har relevans for det videre arbeidet med å utvikle ulike modeller for bruk av flerfaglig kompetanse i skolen. I sluttrapporten har de analysert den samlede kunnskapen og på grunnlag av dette foreslått ulike modeller for styrket og bedre bruk av flerfaglig kompetanse i skolen.

Et lag rundt eleven
For å videre teste ut modellene identifisert av Arbeidsforskningsinstituttet lyste Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet en 2016 ut midler til gjennomføring av faktiske effektstudier i skolen. I forbindelse med denne utlysningen inngikk NIFU et samarbeid med Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (NSLA) og Folkehelseinstituttet (FHI) for å utvikle et opplegg for en effektstudie.

I forskningsprosjektet får 15 norske kommuner en ekstra helsesøsterressurs i en toårsperiode. Ressursen fordeles på fire skoler og retter seg mot elever på 5. til 7. trinn. Gjennom systemrettet og strukturert samhandling med lærere, skoleledere og sosialpedagogisk personale skal den ekstra helsesøsterressursen bidra til å styrke elevenes læringsmiljø.

Prosjektet er en randomisert, kontrollert studie, hvor fire skoler i hver av de 15 samarbeidskommunene er valgt ut. Disse skolene får altså en økt helsesøsterressurs som skal brukes på 5. til 7. trinn. De øvrige skolene i den enkelte kommune følges opp som kontrollgruppe.
Etter to år vil vi undersøke om det er endringer i elevenes læringsmiljø og elevenes fravær. Vi vil også undersøke læringsutbytte ved å analysere elevenes resultater på nasjonale prøver.

Prosjektet vil gi innsikt i helsesøsters rolle når det gjelder å bidra til utvikling av et godt læringsmiljø og forbedring av skoleresultater i norske skoler. I tillegg vil prosjektet undersøke og vurdere implementeringspraksis og i så måte bidra til effektiv innføring av lignende tiltak i skoler og kommuner.

© 2017 NIFU