Prosjektmanual

Skulane som deltek i prosjektet vil ha helsesøster oftare til stades enn dei andre skulane i same kommune. Den ekstra ressursen skal nyttast til strukturert og systemretta samarbeid mellom skule og skulehelseteneste, med eit særleg fokus på det psykososiale skulemiljøet.

Sjølv om prosjektet har føringar for korleis den auka helsesøsterressursen skal brukast, vil skulane samstundes ha ansvaret med å identifisere utfordringar ved eigne skular og setje i verk eigne tiltak. Føringane frå prosjektet dreier seg såleis primært om korleis skuleleiing og skulehelseteneste skal etablere regelmessig og formalisert samhandling, og at ein i fellesskap avtalar korleis den auka skulehelsesøsterressursen skal nyttast for i arbeidet med miljøet ved skulen.

Til hjelp for rektorar, 5.-7.trinnslærarar og helsesøstrer som er involvert i prosjektet, vil det bli laga ein enkel prosjektmanual. Prosjektmanualen vil skissere korleis ein kan leggje til rette for samarbeidet. Den vil også innehalde ei oversikt over ein del av dei konkrete oppgåvene som ligg i dei nye retningslinjene for skulehelsetenesta som dømer på oppgåver skulehelsetenesta kan bidra med.

I tillegg til prosjektmanualen har prosjektet også laga ein eigen rettleiar som skildrar ulike måtar som skule og skulehelseteneste kan arbeide med skulemiljøet, avhengig av kva utfordringar skulen har identifisert og har bestemt seg for å jobbe med.

Prosjektmanualen vert presentert og gjennomgått på seminaret i Oslo 11.-12.januar 2018. Både manualen og rettleiaren vil etterkvart gjort tilgjengeleg på prosjektet sine nettsider.


Feltarbeid i utvalde kommunar

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Feltarbeid i utvalde kommunar

I løpet av mai månad vil prosjektgruppa gjennomføre feltarbeid i tre kommunar som deltek i prosjektet. I kvar av kommunane vil det verta gjennomført...   Les mer..

Helsesøsterdekningsskjema

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Helsesøsterdekningsskjema

Helsesøsterdekningsskjema er en oversikt i Excel-format som viser hvor stor helsesøsterdekning skolene i en kommune har. Alle deltagende kommuner har sendt inn helsesøsterdekningsskjema for...   Les mer..

Elevundersøkelsen vår 2018

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Elevundersøkelsen vår 2018

Elevundersøkelsen skal gjennomføres på 5., 6. og 7. trinn både høst og vår under prosjektperioden. Vi ber om at dere venter med å gjennomføre...   Les mer..

Workshop i Oslo

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Workshop i Oslo

Den 11. januar ble Et lag rundt eleven sin to-dagers workshop åpnet ved Camilla Stoltenberg på Folkehelseinstituttet i Oslo. Blant de 129 påmeldte var...   Les mer..

Hvordan løser Østre Toten organiseringen av helsesøstertjenesten? Et godt eksempel.

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Hvordan løser Østre Toten organiseringen av helsesøstertjenesten? Et godt eksempel.

Guro Grindvoll Jensen er ledende helsesøster i Østre Toten kommune som er pilotkommune i prosjektet. Hun forteller at invitasjonen om å bli med i...   Les mer..

Tiltaks- og kontrollskolene ble tilfeldig trukket

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Tiltaks- og kontrollskolene ble tilfeldig trukket

Skolene har nå blitt trukket ut tilfeldig til å delta som enten tiltaksskole eller kontrollskole i prosjektet. Hva innebærer dette? Stratifisert randomisering Den 1....   Les mer..

Prosjektseminar i Oslo 11.-12. januar 2018

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Prosjektseminar i Oslo 11.-12. januar 2018

11.-12.januar 2018 samlast alle skular og skulehelsetenester frå dei 14 kommunane i prosjektet til eit stor prosjektseminar i Oslo. Seminaret vil markere den formelle...   Les mer..

Veileder med ideer til praktisk samarbeid om gode psykososiale miljø

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Veileder med ideer til praktisk samarbeid om gode psykososiale miljø

Snart kommer veilederen som skal danne en felles referanse for samarbeidet mellom helsesøstrene og de skoleansatte ved tiltakskolene. Det systemrettede og strukturerte samarbeidet har...   Les mer..

© 2017 NIFU