Prosjektmanual

Skulane som deltek i prosjektet vil ha helsesøster oftare til stades enn dei andre skulane i same kommune. Den ekstra ressursen skal nyttast til strukturert og systemretta samarbeid mellom skule og skulehelseteneste, med eit særleg fokus på det psykososiale skulemiljøet.

Sjølv om prosjektet har føringar for korleis den auka helsesøsterressursen skal brukast, vil skulane samstundes ha ansvaret med å identifisere utfordringar ved eigne skular og setje i verk eigne tiltak. Føringane frå prosjektet dreier seg såleis primært om korleis skuleleiing og skulehelseteneste skal etablere regelmessig og formalisert samhandling, og at ein i fellesskap avtalar korleis den auka skulehelsesøsterressursen skal nyttast for i arbeidet med miljøet ved skulen.

Til hjelp for rektorar, 5.-7.trinnslærarar og helsesøstrer som er involvert i prosjektet, vil det bli laga ein enkel prosjektmanual. Prosjektmanualen vil skissere korleis ein kan leggje til rette for samarbeidet. Den vil også innehalde ei oversikt over ein del av dei konkrete oppgåvene som ligg i dei nye retningslinjene for skulehelsetenesta som dømer på oppgåver skulehelsetenesta kan bidra med.

I tillegg til prosjektmanualen har prosjektet også laga ein eigen rettleiar som skildrar ulike måtar som skule og skulehelseteneste kan arbeide med skulemiljøet, avhengig av kva utfordringar skulen har identifisert og har bestemt seg for å jobbe med.

Prosjektmanualen vert presentert og gjennomgått på seminaret i Oslo 11.-12.januar 2018. Både manualen og rettleiaren vil etterkvart gjort tilgjengeleg på prosjektet sine nettsider.


Fraværsdata

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Fraværsdata

Et viktig mål med prosjektet er å undersøke betydningen av en økt helsesøsterressurs for elevenes fravær. Vi minner derfor om at vi trenger fraværsdata...   Les mer..

Spørreundersøkelser

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Spørreundersøkelser

I tillegg til å undersøke hvorvidt økt helsesøsterressurs har innvirkning på elevenes læringsmiljø og læringsresultater, er det svært viktig for forskerne å studere hvordan...   Les mer..

Hold av datoen: workshop 2019

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Hold av datoen: workshop 2019

Vi inviterer til ny workshop og erfaringsdeling i Oslo 17. og 18. januar 2019. Det er ønskelig at både skolehelsetjenesten og skolene er representert....   Les mer..

Ekstra helsesøsterressurs i sommer

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Ekstra helsesøsterressurs i sommer

Mens elevene har sommerferie kommer vi ikke til å sende ut tidsregistreringsskjema til helsesøstre. Under ferien kan den ekstra helsesøsterressursen brukes til relevant planleggingsarbeid...   Les mer..

Elevundersøkelsen

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Elevundersøkelsen

Vårens Elevundersøkelse er gjennomført. Det er helt sentralt for prosjektet at både tiltaksskolene og kontrollskolene i kommunen gjennomfører denne både høst og vår videre...   Les mer..

Feltarbeid i utvalde kommunar

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Feltarbeid i utvalde kommunar

I løpet av mai månad vil prosjektgruppa gjennomføre feltarbeid i tre kommunar som deltek i prosjektet. I kvar av kommunane vil det verta gjennomført...   Les mer..

Helsesøsterdekningsskjema

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Helsesøsterdekningsskjema

Helsesøsterdekningsskjema er en oversikt i Excel-format som viser hvor stor helsesøsterdekning skolene i en kommune har. Alle deltagende kommuner har sendt inn helsesøsterdekningsskjema for...   Les mer..

Elevundersøkelsen vår 2018

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Elevundersøkelsen vår 2018

Elevundersøkelsen skal gjennomføres på 5., 6. og 7. trinn både høst og vår under prosjektperioden. Vi ber om at dere venter med å gjennomføre...   Les mer..

© 2017 NIFU