Tiltaks- og kontrollskolene ble tilfeldig trukket

Skolene har nå blitt trukket ut tilfeldig til å delta som enten tiltaksskole eller kontrollskole i prosjektet. Hva innebærer dette?

Stratifisert randomisering

Den 1. september i år foretok vi en tilfeldig trekning av skolene til å delta som tiltaks- eller kontrollskoler i prosjektet. Dette ble gjort gjennom stratifisert randomisering.

Denne metoden deler først skolene inn i ulike strata (kategorier eller grupper) som man kan tenke på som ulike «hatter» som skolene trekkes fra. Kategoriseringen ble gjort på bakgrunn av resultater på spørsmål om trivsel og mobbing fra Elevundersøkelsen 2016. Skolene i hver kommune ble fordelt i to grupper slik at en gruppe hadde verdier over medianen (middelverdien) på en kombinert skåre for trivsel og mobbing mens den andre gruppen av skoler hadde verdier under medianen. Statistikkprogrammet Stata trakk deretter tilfeldig to skoler til å være tiltaksskoler i prosjektet mens de andre skolene ble kontrollskoler.

Denne metoden har noen fordeler. Ved å først ha delt skolene etter et mål som ligger nært opp til målene som studien vil bruke, sikrer vi at tiltaksskolene er likere kontrollskolene langs disse dimensjonene enn det som ellers hadde vært tilfelle. Denne balansen gjør det også lettere å si noe om tiltaket har fungert i hver kommune, selv om det relativt lille antallet skoler i hver kommune gjør at resultatene først og fremst vil være gyldige når vi ser på tvers av alle kommunene.

Alle skolene i hver kommune hadde lik sannsynlighet for å bli trukket som tiltaks- eller kontrollskole.

Både tiltaks- og kontrollskoler er viktige for studien

Studien vil følge tiltaks- og kontrollskolene gjennom 2018 og 2019. For forskningen er deltakelsen til tiltaks- og kontrollskolene like viktig. Det er viktig for forskningens troverdighet at det blir høy svarprosent på spørreundersøkelsene både blant tiltaks- og kontrollskoler.  Dette gjelder for både elevundersøkelsen, lærerundersøkelsen og spørreskjemaer til rektorer og helsesøstre.

Tiltaksskolene får en ekstra helsesøsterressurs som skal brukes på 5. – 7. trinn i systemrettet og strukturert samarbeid med skolene. Mer informasjon om hvordan arbeidet struktureres og hvordan helsesøsteren kan arbeide kommer, både i form av en veileder og en manual og på workshopen 10. – 11. januar. Det er viktig at alle aktører som arbeider på og med tiltaksskolene setter seg grundig inn i denne informasjonen og gjør sitt ytterste for at retningslinjene for tiltaket blir fulgt.

Hva skal så kontrollskolene gjøre? Mange kommuner er i gang med å bygge ut skolehelsetjenesten, og arbeider med å implementere nye retningslinjer for tjenesten og nye krav i opplæringsloven. Dette er en utvikling som kommunen bør fortsette med, uavhengig av tiltaket. Det er imidlertid viktig at kommunen ikke forsøker å kompensere for tiltaket ved å styrke skolehelsetjenesten spesielt ved kontrollskolene eller sette inn andre tiltak spesifikt for disse.

Om et tiltak er kompenserende, vil være avhengig av tidspunkt for og årsaken til tiltaket. Dersom tiltaket var planlagt før randomiseringstidspunktet eller blir satt inn på enkeltskoler på bakgrunn av kriterier som størrelse eller spesielle utfordringer, er dette uproblematisk for forskningen. Slike tiltak vil jevne seg ut mellom tiltaks- og kontrollskolene når alle kommunene legges sammen. Derimot er det viktig at kommunene som er med i prosjektet ikke iverksetter tiltak for å bøte på at skolen ikke ble en tiltaksskole, eller unngår å styrke en tiltaksskole som ellers hadde fått tilført andre ekstra ressurser. Vi ønsker informasjon om alle nye tiltak eller endringer som skjer ved skolene, og vil i enkelte tilfeller kunne be om å få innsyn i bakgrunnen for innretningen av tilstøtende tiltak.


Fraværsdata

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Fraværsdata

Et viktig mål med prosjektet er å undersøke betydningen av en økt helsesøsterressurs for elevenes fravær. Vi minner derfor om at vi trenger fraværsdata...   Les mer..

Spørreundersøkelser

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Spørreundersøkelser

I tillegg til å undersøke hvorvidt økt helsesøsterressurs har innvirkning på elevenes læringsmiljø og læringsresultater, er det svært viktig for forskerne å studere hvordan...   Les mer..

Hold av datoen: workshop 2019

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Hold av datoen: workshop 2019

Vi inviterer til ny workshop og erfaringsdeling i Oslo 17. og 18. januar 2019. Det er ønskelig at både skolehelsetjenesten og skolene er representert....   Les mer..

Ekstra helsesøsterressurs i sommer

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Ekstra helsesøsterressurs i sommer

Mens elevene har sommerferie kommer vi ikke til å sende ut tidsregistreringsskjema til helsesøstre. Under ferien kan den ekstra helsesøsterressursen brukes til relevant planleggingsarbeid...   Les mer..

Elevundersøkelsen

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Elevundersøkelsen

Vårens Elevundersøkelse er gjennomført. Det er helt sentralt for prosjektet at både tiltaksskolene og kontrollskolene i kommunen gjennomfører denne både høst og vår videre...   Les mer..

Feltarbeid i utvalde kommunar

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Feltarbeid i utvalde kommunar

I løpet av mai månad vil prosjektgruppa gjennomføre feltarbeid i tre kommunar som deltek i prosjektet. I kvar av kommunane vil det verta gjennomført...   Les mer..

Helsesøsterdekningsskjema

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Helsesøsterdekningsskjema

Helsesøsterdekningsskjema er en oversikt i Excel-format som viser hvor stor helsesøsterdekning skolene i en kommune har. Alle deltagende kommuner har sendt inn helsesøsterdekningsskjema for...   Les mer..

Elevundersøkelsen vår 2018

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Elevundersøkelsen vår 2018

Elevundersøkelsen skal gjennomføres på 5., 6. og 7. trinn både høst og vår under prosjektperioden. Vi ber om at dere venter med å gjennomføre...   Les mer..

© 2017 NIFU