Veileder med ideer til praktisk samarbeid om gode psykososiale miljø

Snart kommer veilederen som skal danne en felles referanse for samarbeidet mellom helsesøstrene og de skoleansatte ved tiltakskolene.

Det systemrettede og strukturerte samarbeidet har to viktige føringer: Kapittel 9A i Opplæringsloven og Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Basert på disse føringene er fokuset i samarbeidet et trygt, godt og helsefremmende læringsmiljø for alle elever. I dette prosjektet skal det være en særlig innsats for elever på i 5-7 klassetrinn.

Den faglige basisen i veilederen er lagt på det psykososiale læringsmiljøet i klassen. Relasjoner, ledelse, kultur for læring og samarbeid mellom skole og foreldre, er sentrale faktorer i miljøer som legger til rette for elevers læring og utvikling.

Veilederen peker på forhold som er viktige for elevers deltakelse i fellesskapet og forhold som utfordrer læringsmiljøet. Dermed er grunnlaget lagt i klasserommet, før vi løfter blikket mot de voksne og peker på skoleledelse, fellesorientering i kollegiet og tverrfaglig samarbeid.

Veilederen avslutter med forslag til skoleomfattende samarbeidstiltak og tiltak særlig rettet mot 5-7 klassetrinn.

Det er mange nyttige lenker underveis i veilederen, og vi avslutter med en samling lenker og en referanseliste over nyttig fagstoff.

Vi håper at denne veilederen vil bli diskutert i samarbeidsmøter på skolene og at helsesøstre og skoleansatte sammen kan få ideer til gode tiltak tilpasset den enkelte skoles utfordringer.


Fraværsdata

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Fraværsdata

Et viktig mål med prosjektet er å undersøke betydningen av en økt helsesøsterressurs for elevenes fravær. Vi minner derfor om at vi trenger fraværsdata...   Les mer..

Spørreundersøkelser

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Spørreundersøkelser

I tillegg til å undersøke hvorvidt økt helsesøsterressurs har innvirkning på elevenes læringsmiljø og læringsresultater, er det svært viktig for forskerne å studere hvordan...   Les mer..

Hold av datoen: workshop 2019

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Hold av datoen: workshop 2019

Vi inviterer til ny workshop og erfaringsdeling i Oslo 17. og 18. januar 2019. Det er ønskelig at både skolehelsetjenesten og skolene er representert....   Les mer..

Ekstra helsesøsterressurs i sommer

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Ekstra helsesøsterressurs i sommer

Mens elevene har sommerferie kommer vi ikke til å sende ut tidsregistreringsskjema til helsesøstre. Under ferien kan den ekstra helsesøsterressursen brukes til relevant planleggingsarbeid...   Les mer..

Elevundersøkelsen

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Elevundersøkelsen

Vårens Elevundersøkelse er gjennomført. Det er helt sentralt for prosjektet at både tiltaksskolene og kontrollskolene i kommunen gjennomfører denne både høst og vår videre...   Les mer..

Feltarbeid i utvalde kommunar

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Feltarbeid i utvalde kommunar

I løpet av mai månad vil prosjektgruppa gjennomføre feltarbeid i tre kommunar som deltek i prosjektet. I kvar av kommunane vil det verta gjennomført...   Les mer..

Helsesøsterdekningsskjema

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Helsesøsterdekningsskjema

Helsesøsterdekningsskjema er en oversikt i Excel-format som viser hvor stor helsesøsterdekning skolene i en kommune har. Alle deltagende kommuner har sendt inn helsesøsterdekningsskjema for...   Les mer..

Elevundersøkelsen vår 2018

NyheterNyheter for kommuneneKommentarer er skrudd av for Elevundersøkelsen vår 2018

Elevundersøkelsen skal gjennomføres på 5., 6. og 7. trinn både høst og vår under prosjektperioden. Vi ber om at dere venter med å gjennomføre...   Les mer..

© 2017 NIFU